FANDOM


Ochronę danych osobowych regulują zasadniczo przepisy z 29 sierpnie 1997r. (Dz.U. z 2002r. nr 101, poz 926 z późn. zm.). Do handlu przez Internet stosuje się również ustawę o świadczeniu usług drogąelektroniczną. Według art. 16 i nast. tej ustawy przedsiębiorca powinien blokować dostęp do danych klienta po zakończeniu korzystania z usługi, nie może również przetwarzać tych danych w innych celach niż te, dla których zostały pozyskane.


Przedsiębiorca może przetwarzać jedynie te dane osobowe klienta, które są niezbędne do nawiązania, zmiany lub rozwiązania umowy. Należą do nich: nazwisko oraz imię klienta, numer PESEL, adres zameldowania, adres korespondencji oraz dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego. Wyjątkowo w celu realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej z usługobiorcą, sprzedawca może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia. Wcześniej musi jednak wyraźnie wskazać, że ich podanie jest niezbędne, a klient musi wyrazić na to zgodę.