FANDOM


Dotacje unijne są to środki, które otrzymywane są na sfinansowanie lub dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych. Otrzymanie dotacji unijnej może mieć poważne konsekwencje podatkowe i gospodarcze związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Wydatek kwalifikowanyEdytuj

Jest to najważniejsza definicja związana ze składaniem wniosku o dofinansowanie. Wydatki kwalifikowane powinny być zgodne z następującymi wyznacznikami:

 • są niezbędne dla realizacji projektu, a więc: mają bezpośredni związek z celami projektu,
 • są efektywne i konkurencyjne, tj. nie są zawyżone w stosunku do stawek rynkowych oraz spełniają wymogi efektywnego zarządzania finansami (relacja nakład/rezultat),
 • zostały faktycznie poniesione – stan ten rozumieć należy jako wydatek poniesiony w znaczeniu kasowym, tj. jako rozchód środków pieniężnych z kasy lub rachunku bankowego, powodujący faktyczny przepływ środków pieniężnych od beneficjenta lub Partnera do innego podmiotu,
 • są udokumentowane,
 • zostały przewidziane w zatwierdzonym budżecie projektu zgodnie z zasadami w zakresie konstruowania budżetu w ramach PO KL,
 • są zgodne ze szczegółowymi zasadami określonymi w wytycznych, tj.:
  • nie zostały wymienione w katalogu wydatków niekwalifikowalnych z EFS,
  • zostały poniesione zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych,
 • są zgodne z odrębnymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, w szczególności z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Podwójne finansowanieEdytuj

Niedozwolone jest całkowite lub częściowe zrefundowanie wydatku dwa razy ze środków publicznych - wspólnotowych lub krajowych, w szczególności:

 • zrefundowanie tego samego wydatku w ramach dwóch różnych projektów,
 • zrefundowanie podatku od towarów i usług (VAT) w ramach PO KL, a następnie odzyskanie tego podatku ze środków budżetu państwa na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
 • zakupienie środka trwałego z udziałem środków dotacji krajowej wykorzystanej na współfinansowanie projektów finansowanych ze środków wspólnotowych, a następnie zrefundowanie jego amortyzacji w ramach PO KL,
 • otrzymanie refundacji ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności na wydatek, który wcześniej został sfinansowany z preferencyjnej pożyczki ze środków publicznych, oraz niedokonanie niezwłocznego zwrotu refundowanej części tej pożyczki.

Data kwalifikowalnościEdytuj

Okres kwalifikowalności projektu określa zawarta umowa o dofinansowanie. Końcowa data może zostać zmieniona po złożeniu pisemnego wniosku oraz za zgodą podmiotu będącego stroną umowy. Możliwe jest uwzględnienie wydatków poniesionych po okresie kwalifikowania, pod warunkiem, że wydatki te odnoszą się do okresu realizacji projektu i zostaną uwzględnione w końcowym wniosku o płatność.

Za datę poniesienia wydatku przyjmuje się:

 • w przypadku wydatków pieniężnych:
  • dokonanych przelewem lub obciążeniową kartą płatniczą – datę obciążenia rachunku bankowego podmiotu ponoszącego wydatek,
  • dokonanych kartą kredytową lub podobnym instrumentem płatniczym o odroczonej płatności – datę transakcji skutkującej obciążeniem rachunku karty kredytowej lub podobnego instrumentu,
  • dokonanych gotówką – datę faktycznego dokonania płatności,
 • w przypadku wkładu niepieniężnego:
  • datę faktycznego wniesienia wkładu.

Kwalifikowalność personelu projektuEdytuj

W ramach wynagrodzenia personelu, kwalifikowalne są wszystkie składniki wynagrodzenia, w szczególności:

 • wynagrodzenie brutto,
 • składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne,
 • składki na Fundusz Pracy,
 • odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W przypadku zatrudniania personelu na podstawie umowy o pracę muszą być spełnione następujące warunki:

 • pracownik jest zatrudniony (lub oddelegowany) w celu realizacji zadań związanych bezpośrednio z wdrażaniem projektu,
 • okres zatrudnienia (lub oddelegowania) jest kwalifikowalny wyłącznie od końcowej daty kwalifikowania wydatków wyznaczonej w umowie o dofinansowanie projektu (umowa może zostać zawarta na czas dłuższy niż okres realizacji projektu),
 • zatrudnienie (lub oddelegowanie) do pełnienia zadań związanych z realizacją projektu jest odpowiednio udokumentowane zapisami w zakresie czynności służbowych pracownika, opisie stanowiska pracy lub umowie o pracę.


Źródło: vat.pl