FANDOM


Prawo polskie nakłada obowiązek uzyskania koncesji w przypadku prowadzenia wybranych rodzajów działalności. To, jakie należy uzyskać koncesje i zezwolenia jest regulowane przez przepisy. Udzielenie, cofnięcie oraz wszelkie zmiany (w tym ograniczenie zakresu) należą do ministra ministra właściwego ze względu na przedmiot działalności gospodarczej wymagającej uzyskania koncesji. Przepisy odrębnych ustaw mogą przewidywać wyjątki, np. koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych udziela przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Co ważne, koncesje są udzielane na określony termin, co najmniej na 2 lata i nie dłużej niż 50 lat.

Wniosek o udzielenie koncesji powinien zawieraćEdytuj

 • dane dotyczące przedsiębiorcy, adres zamieszkania, siedziba firmy,
 • numer w rejestrze przedsiębiorców,
 • informacje o rodzaju i zakresu wykonywania działalności gospodarczej, na którą ma być - udzielona koncesja,
 • informacje określone w przepisach ustaw regulujących w sposób szczegółowy dany rodzaj działalności.

Dziedziny wymagające uzyskania koncesjiEdytuj

 • poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, wydobywanie kopalin ze złóż, bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych,
 • wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
 • wytwarzanie, przetwarzanie, magazynowanie, przesyłanie, dystrybucja i obrót paliwami i energią,
 • ochrona osób i mienia,
 • rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych,
 • przewozy lotnicze.

Dziedziny wymagające uzyskania licencjiEdytuj

 • zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
 • podejmowanie i wykonywanie transportu drogowego; wykonywanie przewozów kolejowych osób lub rzeczy oraz udostępniania pojazdów trakcyjnych,
 • prowadzenie agencji pracy, agencji pracy tymczasowej, instytucji szkoleniowej dla bezrobotnych organizującej szkolenia za środki publiczne.


Wykonywanie niektórych zawodów, jak np.: adwokat, radca prawny, biegły rewident, doradca podatkowy oraz usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych wymaga wpisu na listę podmiotów uprawnionych do wykonywania określonego zawodu.