FANDOM


Podatki są istotnym elementem prowadzenia handlu. Nie inaczej wygląda to w przypadku działalności internetowej. Prowadzący taką działalność powinien przede wszystkim zainteresować się tematem podatku VAT oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.

Podatek VATEdytuj

Obowiązek podatkowy w VAT powstaje w momencie wydania towaru lub wykonania usługi. Sprzedający jest więc zobowiązany zapłacić ten podatek w momencie, kiedy wysyła towar. Określenie momentu powstania obowiązku podatkowego, zależy od formy płatności. Przy przedpłacie (wpłaty na konto przed otrzymaniem towaru) obowiązek powstaje w chwili otrzymania zapłaty za towar (wpływu pieniędzy na rachunek bankowy). Przy zapłacie za zaliczeniem (płatność dokonuje się po odebraniu towaru) obowiązek powstaje w momencie zaksięgowania zapłaty za towar.

Podatek dochodowyEdytuj

Prowadzenie sklepu internetowego łączy się z osiągnięciem przychodu. Zdarzenie to stanowi podstawę do obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Podatek ten reguluje ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176).

Za przychód uważana jest cena wyrażona w umowie. Fizycznie zapłacenie więc umówionej ceny rodzi obowiązek podatkowy. Za koszty uzyskania przychodu uważa się wszelkie koszty poniesione przez sklep przy wykonywaniu działalności gospodarczej, czyli np. zakupu przedmiotu sprzedaży, koszty poniesione w związku z prowadzeniem strony internetowej. Prowadzenie dowodu wydatków i przychodów należy do obowiązków sklepu internetowego.

Za dzień powstania przychodu z działalności gospodarczej w podatkach dochodowych uważa się zasadniczo dzień wydania rzeczy, zbycia prawa lub wykonania usługi, ale nie później niż:

  • dzień wystawienia faktury lub
  • dzień uregulowania należności.

Osoba, która prowadzi sklep internetowy, zobowiązana jest więc do ujawnienia wszelkich źródeł dochodu i zapłaty podatku dochodowego.