FANDOM


Rejestracja dokonywana jest w gminie właściwej dla miejsca zamieszkania osoby rejestrującej. Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej uwzględnia określenie takich elementów jak:

  • nazwa firmy,
  • imię i nazwisko oraz adres zamieszkania właściciela,
  • rodzaj oraz przestrzeń działalności,
  • miejsce wykonywania działalności,
  • data rozpoczęcia działalności.


Wraz z wnioskiem o wpis do ewidencji składany jest jednocześnie również wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), dzięki czemu działalności nadany zostaje numer REGON.

Po około 2-3 tygodniach należy zgłosić się po dokument wpisu naszej firmy do ewidencji działalności gospodarczej. Dokument ten oprócz nas otrzymują także Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Urząd Statystyczny. Wszystkie zmiany dotyczące zmiany stanu faktycznego i prawnego (zmiany danych, które zostały podane przy wpisie) należy zgłosić organowi ewidencyjnemu w ciągu 14 dni od ich zaistnienia.