FANDOM


Jeśli od wydania towaru minęło 10 dni, kupujący traci uprawnienie do odstąpienia od umowy. Przysługuje mu natomiast prawo zgłoszenia reklamacji do sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową. Sytuację taką normuje ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu. Z zawiadomieniem o wykrytej wadzie kupujący nie może zwlekać, ma bowiem jedynie dwa miesiące na zgłoszenie sprzedawcy od momentu jej stwierdzenia. Po upływie tego terminu konsument nie będzie mógł domagać się naprawy ani wymiany wadliwej rzeczy.

Do zachowania tego terminu wystarczy jednak wysłanie zawiadomienia przed jego upływem (liczy się data stempla pocztowego).

Korzystając z uprawnień wynikających z niezgodności towaru z umową, reklamację składa się w miejscu wskazanym przez sklep internetowy. Sprzedawca ma obowiązek ustosunkować się do niej w terminie 14 dni od jej złożenia. Brak odpowiedzi w tym terminie oznacza uznanie reklamacji.

W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową konsument ma prawo:

  • żądać naprawy towaru albo
  • domagać się wymiany na towar zgodny z umową.

Gdy naprawa lub wymiana nie jest możliwa lub też jest bardzo kosztowna i naraża konsumenta na znaczne niedogodności może on żądać obniżenia ceny lub zwrotu pieniędzy.