FANDOM


Podstawą sprzedaży w prowadzeniu sklepu internetowego jest zawieranie umów sprzedaży. Umowę taką reguluje art. 535 i nast. ustawy z 23 kwietnia 1964r - Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej k.c.). Umowa sprzedaży zakłada zapłatę ceny przez kupującego i wydanie towaru przez sprzedawcę. Dochodzi do skutku przez zgodne i dobrowolne oświadczenie woli stron.

Obowiązkiem sprzedawcy internetowego jest informowanie konsumenta o warunkach zawierania oraz samym fakcie zawarcia umowy sprzedaży. Klient powinien mieć prawo do dokonania poprawek do umowy (np. zmiany adresu dostawy) czy wyborze sposobu zapłaty. Można wymienić kilka podstawowych form zawierania umów w Internecie.

Sposoby zawierania umów
Edytuj

  • Tryb ofertowy
Polega na przesłaniu przez konsumenta odpowiedzi na ofertę zamieszczoną na stronie sklepu internetowego. Jest to podstawowy tryb sprzedaży. W praktyce prowadzący sklep internetowy na stronie zamieszcza ofertę sprzedaży jakiegoś przedmiotu. Kupujący przegląda stronę i chcąc kupić, akceptuje ofertę.
  • Zawarcie umowy na bieżąco
Polega na zawarciu umowy w czasie rzeczywistym poprzez wypełnienie zamieszczonego na stronie formularza albo przez przeniesienie wybranego produktu do koszyka. Nie różni się on zbytnio od oferty, z tą różnicą, że to kupujący określa jej niektóre elementy (np. miejsce odbioru).
  • Licytacja internetowa
Polega na oferowaniu wyższej ceny niż zaproponowana przez konkurenta.

Czas i miejsce zawarcia umowyEdytuj

Istotną kwestią jest też określenie chwili i miejsca zawarcia umowy. Strony mają możliwość samodzielnego uregulowania zarówno miejsca, jak i daty jej zawarcia. Dopiero w sytuacji, kiedy strony nie określą w umowie tych elementów, zastosowanie znajdą postanowienia art. 70 k.c. Zgodnie z jego treścią, w razie wątpliwości umowę poczytuje się za zawartą w chwili otrzymania przez składającego ofertę oświadczenia o jej przyjęciu, a jeżeli dojście do składającego ofertę oświadczenia o jej przyjęciu nie jest wymagane - w chwili przystąpienia przez drugą stronę do wykonania umowy. Jeśli natomiast pojawią się wątpliwości co do miejsca zawarcia umowy, wówczas przyjmuje się, że została ona zawarta w miejscu otrzymania przez składającego ofertę oświadczenia o jej przyjęciu, a jeżeli dojście do składającego ofertę oświadczenia nie jest wymagane albo oferta jest składana w postaci elektronicznej - w miejscu zamieszkania albo w siedzibie składającego ofertę w chwili zawarcia umowy.

Artykuły dotyczące sprzedaży internetowejEdytuj