FANDOM


Umowy w handlu przez internet wyróżniają się specyficzną formą ich zawierania - bez jednoczesnej obecności obu stron, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość. Są one uregulowane w ustawie o ochronie niektórych praw konsumentów. Umowy w handlu przez internet wyróżniają się specyficzną formą ich zawierania - bez jednoczesnej obecności obu stron, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość. Są one uregulowane w ustawie o ochronie niektórych praw konsumentów.

Klient zawierający umowę na odległość musi zostać poinformowany o:

 • nazwie/nazwisku i adresu przedsiębiorcy, z którym zawiera umowę,
 • wszelkich istotnych cechach oferowanego produktu lub usługi,
 • cenie, która uwzględnia wszystkie składniki, również cło i podatki,
 • zasadach zapłaty,
 • kosztach oraz terminie i sposobie dostawy,
 • prawie do odstąpienia od umowy,
 • dodatkowych kosztach dotyczących komunikacji na odległość,
 • terminie, w jakim oferta jest aktualna,
 • minimalnym okresie, na jaki ma być zawarta umowa o świadczenia ciągłe lub okresowe,
 • miejscu i sposobie składania reklamacji,
 • prawie wypowiedzenia umowy o świadczenie ciągłe lub okresowe, jeżeli umowę zawarto na czas nieoznaczony lub na okres dłuższy niż rok.

Artykuły dotyczące umów zawieranych na odległośćEdytuj