FANDOM


Znaki towarowe są to przedmioty własności przemysłowej. Ochrona prawna znaków towarowych regulowana jest przez ustawę z dnia 30 czerwca 2000r. - Prawo własności przemysłowej - tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. nr 119, poz. 1117 oraz w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych - Dz.U. z 2002 r. nr 115, poz. 998, zm: Dz.U. z 2005 r. nr 109, poz. 911.

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Może być nim „(…) w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy.”

Rejestracja na poziomie krajowym odbywa się w Urzędzie Patentowym. Pozwala to na łatwiejsze dochodzenie ewentualnych roszczeń sądowych odnośnie prawa do danego znaku. Daje bezpieczeństwo przed nieuczciwą konkurencją. Podnosi również renomę firmy i zaufanie jej klientów.

Zgłoszenie znakuEdytuj

W celu zgłoszenia znaku towarowego należy wypełnić formularz zgłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami (par.4 ust.1 rozporządzenia ) oraz dokonać opłaty.

Załącznikiem do formularza jest:

  • pięć fotografii lub odbitek znaku towarowego przedstawionego lub wyrażonego choćby w części w postaci rysunku lub rysunków albo kompozycji kolorystycznej,
  • dwie fotografie lub odbitki dodatkowo w kolorze czarno-białym, w przypadkach znaków towarowych barwnych lub
  • dwa egzemplarze taśmy magnetofonowej zawierającej nagranie dźwięku w przypadku zgłoszenia znaku towarowego dźwiękowego albo
  • w zależności od przypadku inne dokumenty wymienione w § 4 ust.1 rozporządzenia.

Prawo ochronne na znak towarowyEdytuj

Firma, która zarejestrowała znak towarowy, może używać symbolu „R” wpisanego w kółko. Prawo ochronne na znak towarowy trwa dziesięć lat od daty zgłoszenia go w Urzędzie Patentowym. Może ono zostać, na wniosek uprawnionego, przedłużone dla wszystkich lub części towarów, na kolejne okresy dziesięcioletnie (art.153 ust.3 ustawy). Wniosek powinien być złożony przed końcem upływającego okresu ochrony, jednak nie wcześniej niż na rok przed jego upływem. Wraz z wnioskiem dokonuje się opłaty za ochronę.

Podstawa prawnaEdytuj

  • Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej ( tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. nr 119, poz. 1117),
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych (Dz.U. z 2002 r. nr 115, poz. 998, zm: Dz.U. z 2005 r. nr 109, poz. 911),
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych (Dz.U. z 2008 r. nr 41 poz. 241).